PREMIUM SMS PREMIUM MMS

REGULAMIN USŁUG I SERWISÓW

prowadzonych w ramach serwisu www.allpay.eu
 

§1

Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Usług świadczonych przez firmę Eurokoncept Sp. z o.o, z siedzibą w Krakowie, ul. Starowiślna 20/5, 31-032 Kraków, NIP 676-233-99-70, REGON 120379073, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa-Śródmieścia wydział XI Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000270753, o kapitale zakładowym 50.000,00 PLN, zwaną dalej Eurokoncept.

§2

Definicje terminów wykorzystanych w niniejszym regulaminie:
a. Serwis - serwis internetowy służący Świadczeniu Usług.
b. Produkt - aplikacja Java, logo, dzwonek lub inne treści elektroniczne wyświetlane lub w inny sposób odtwarzane za pośrednictwem telefonu komórkowego.
c. SMS oznacza usługę "Short Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.
d. MMS oznacza usługę "Multimedia Message Service" świadczoną w standardzie GSM zgodnie z MoU GSM.d.

e. SMS/MMS Premium - oznacza SMS lub MMS o podwyższonej opłacie zgodnej z cennikiem SMS/MMS Premium operatorów GSM.
f. Usługa - odpłatne lub nieodpłatne udostępnianie Użytkownikom Produktów.
g. Użytkownik - abonent sieci ERA, ORANGE, PLUS, Vodafone, T-Mobile.

§3

Usługi oferowane są wszystkim Użytkownikom posiadającym telefon komórkowy umożliwiający pobieranie i eksploatację Produktów.

§4

Przed dokonaniem zamówienia Użytkownik powinien upewnić się:
a. Czy w jego telefonie komórkowym pozostało wystarczająco dużo wolnej pamięci niezbędnej do pobrania i zainstalowania lub odczytania wybranego Produktu. W przypadku gdy ilość pamięci jest zbyt mała, Produkt zostanie zamówiony i opłacony jednak Użytkownik nie będzie mógł dokonać jego pobrania, odczytania lub instalacji.
b. Czy posiadany telefon jest poprawnie skonfigurowany, umożliwiając odbieranie wiadomości WAP-Push, SMS oraz pobieranie stron WAP. Informacje dotyczące poprawnej konfiguracji telefonu Użytkownik uzyska kontaktując się z swoim operatorem GSM.
c. Czy dany Produkt jest oferowany dla posiadanego przez niego modelu telefonu komórkowego.

§5

Usługa jest zamawiana poprzez wysłanie SMS/MMS z kodem danego Produktu na numer SMS/MMS Premium. Numery SMS Premium dostępne w ramach Usługi to: 71068, 72068, 73068, 75068, 76068, 79068, 54455,  numery MMS Premium 902123 lub 909123. 

§6

Opłaty:
a. Użytkownik wysyłając w ramach Usługi SMS/MMS Premium ponosi opłaty godne z cennikiem swojego operatora telefonicznego.
b. Do kosztów zamówienia Produktu należy doliczyć opłatę za transmisję danych potrzebnych do pobrania Produktu zgodnie z planem taryfowym operatora, z którego usług korzysta Użytkownik.

§7

Korzystanie z Usługi:
a. Użytkownik korzysta z Usługi poprzez wysłanie na wskazany numer SMS/MMS Premium zamówienia Produktu w formie SMS/MMS odpowiedniej treści.
b. Treść SMS lub MMS służąca zamówieniu danego Produktu jak również odpowiedni numer SMS lub MMS Premium wskazane są na stronach Serwisu opisujących Produkt.
c. W odpowiedzi na wysłanego SMS lub MMS z zamówieniem, Użytkownik otrzymuje wiadomość SMS, MMS lub WAP-Push z adresem strony WAP.
d. Produkt może zostać pobrany tylko z telefonu, z którego wysłano SMS lub MMS Premium z zamówieniem.
e. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie SMS lub WAP-Push lub MMS w przypadku gdy użytkownik będzie poza zasięgiem sieci lub nie będzie miał włączonego telefonu w czasie 6 godzin od wysłania zamówienia.
f. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za koszty poniesione przez Użytkownika wynikające z wysłania wiadomości niezgodnie z niniejszym regulaminem lub informacjami zawartymi na odpowiednich stronach Serwisu.
g. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za błędne wpisanie przez Użytkownika kodu zamówienia bądź wybranie błędnego numeru SMS lub MMS Premium.
h. Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za omyłkowe dokonanie przez Użytkownika zakupu Produktu dedykowanego innemu modelowi telefonu komórkowego, niż ten, z którego Użytkownik dokonuje zmówienia.

§8

Dokonując zakupu Produktu lub pobrania darmowego Produktu Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji związanych z Produktami oferowanymi przez Eurokoncept, darmowych Produktów Eurokoncept jak również informacji na temat promocji, konkursów oraz innych działań komercyjnych prowadzonych przez Eurokoncept. Powyższa zgoda dotyczy w szczególności informacji otrzymywanych w formie SMS lub MMS oraz darmowych Produktów przesyłanych za pośrednictwem WAP Push na numer telefonu Użytkownika. W przypadku braku zgody na otrzymywanie powyższych treści Użytkownik prześle z formularza dostępnego pod adresem http://www.allpay.eu/reklamacja informację wpisując w treści słowa "brak zgody" oraz numer telefonu, którego dotyczy wycofanie zgody.

§9

Jeżeli w czasie 24 godzin od chwili zamówienia Produktu Użytkownik nie otrzyma SMS lub MMSlub WAP-Push, należy złożyć reklamacje pod adresem http://www.allpay.eu/reklamacja.

§10

Po pierwszej nieudanej próbie zamówienia prosimy o niedokonywanie dalszych zamówień. W przypadku niedostosowania się do powyższej procedury Eurokoncept nie ponosi odpowiedzialności za kilkakrotne nieudane zamówienie produktu.

§11

Korzystanie z Usługi jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.